Menu pomocnicze

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wójt Gminy Panki przypomina przedsiębiorcom o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Panki informuje zgodnie z art. 6 ust. 1, że Urząd Gminy przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady komunalne zobowiązany jest podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, zakłady pracy, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy część nieruchomości jest zamieszkała przez mieszkańców a część przeznaczona na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy oraz zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych poza gospodarstwem domowym.  Niedopuszczalne jest zbieranie i odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym łącznie z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej (RDR dostępny na stronie internetowej bip.panki.pl w zakładce Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi) oraz dowodów uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Dokumenty można dostarczyć do Urzędu Gminy w następujący sposób:    

- ePUAP lub pocztą elektroniczną

- listownie na adres: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

-osobiście w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr. 2 lub na sekretariacie.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Panki, które nie dostarczą ww. dokumentów zostaną wezwane listownie do przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty.

Brak posiadania aktualnych umów odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- karą grzywny na podstawienie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519),  
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).

Przewiń do góryPrzewiń do góry