Menu pomocnicze

Program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2022 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do Kierownika Inspektoratu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 21 września 2021 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew. 42), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17).

 

PDFogloszenie_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_2022r.pdf (56,72KB)

PDFProtokol_z_konsultacji_spolecznych_programu_wspolpracy_gminy_panki_2022.pdf (58,21KB)

PDFProjekt_uchwaly_projekt_programu_formularz_do_konsultacji_2022_r.pdf (402,91KB)

DOCXFormularz.docx (12,32KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry