czwartek, 18, sierpień 2016 14:10

ZESPÓŁ LONG&JUNIOR W PANKACH!

Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy w niedzielę 28.08.2016, podczas dożynek  czeka nas koncert gwiazd disco polo. Tym razem specjalnie dla Was wystąpi zespół LONG & JUNIOR znany z takich utworów jak „Kolorowa sukienka„, „Bądź moją królową” czy „Piosenka dla dziewczyny”. Jarek, czyli Long i Michał, czyli Junior, poznali się aż dwie dekady temu – w 1996 roku. Jednak za oficjalną datę założenia zespołu uznają 2000 rok. Zadebiutowali wtedy singlem „J.A.Z.D.A”, którym zdobyli dużą popularność. Później była m.in. niemniej słynna „Helenka” i wiele innych piosenek, które przyniosły im sławę. Na koncie mają dwa albumy, mnóstwo hitów i jeszcze więcej fanów.     Zapraszamy na stronę zespołu: http://www.longjunior.pl/teledyski i polubienia fanpage https://www.facebook.com/longandjuniorteam/?fref=ts

ZESPÓŁ LONG&JUNIOR W PANKACH! / Czytaj więcej...

piątek, 12, sierpień 2016 07:40

15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego

15 Sierpnia to Święto Państwowe, związane z rocznicą Cudu Nad Wisłą (Święto Wojska Polskiego) i Kościelne - Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Dzień 15 sierpnia jest zgodnie z ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 dniem wolnym od pracy.  Od 2007 roku 15 sierpnia jest także dniem, w którym obowiązuje zakaz handlu. Święto Wojska Polskiego Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. Zgodnie z art. 26 Konstytucji RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Ustawa zasadnicza przewiduje też, że Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Zapraszamy do artykułu: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=BCA393870AAF90ACC1257EA000370F31

15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego / Czytaj więcej...

czwartek, 04, sierpień 2016 07:02

Zapowiedź Dożynek 2016

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz gości odwiedzających na Gminno-Parafialne Dożynki 2016, które odbędą się w tym roku na terenie Hali Sportowej już 28 sierpnia o godz. 15.30.   Organizacja dożynek przyczynia się do integracji mieszkańców naszej gminy oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy region, tym bardziej, że obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od dobrych kilku lat jako uroczystości o charakterze religijnym, jak i ludowym, połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.   Dożynki są również wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli. Mam nadzieję, że połączenie obrzędów dożynkowych ze wspólnym biesiadowaniem wpłynie pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji.   Wójt Gminy - Bogdan Praski -  

Zapowiedź Dożynek 2016 / Czytaj więcej...

wtorek, 02, sierpień 2016 08:31

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej r

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Informujemy, iż w związku z działaniem dotyczącym dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Panki uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2016”.   Więcej informacji: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c1  

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej r / Czytaj więcej...

poniedziałek, 01, sierpień 2016 07:00

Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze

W dniu 31 lipca br. na boisku sportowym w Pankach odbyły się Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których wzięły udział drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Panki, którą reprezentowało 8 drużyn (w tym 1 kobieca). Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: -sztafeta pożarnicza z przeszkodami. -ćwiczenia bojowe. Klasyfikacji generalna drużyn  po obu konkurencjach  przedstawiała  się następująco:   1. miejsce OSP Kawki (drużyna damska) 1. miejsce OSP  Zwierzyniec III 3. miejsce OSP Panki 4. miejsce OSP Konieczki Zawody zgromadziły liczną publiczność, która dopingowała zawodników. Po zakończeniu sportowych zmagań na ręce przedstawicieli poszczególnych  jednostek  OSP okolicznościowe dyplomy wręczył Wójt Gminy Panki. Wszystkim drużynom  składamy wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie się do zawodów, a także dziękujemy za pokaz umiejętności pożarniczych.  

Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze / Czytaj więcej...

środa, 27, lipiec 2016 14:28

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:   słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy. Więcej informacji: http://www.bip.panki.pl/upload/20160728140917kffxyu2d151p.pdf

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017 / Czytaj więcej...

wtorek, 26, lipiec 2016 12:49

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Panki

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe.   Tabela 1. Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”   Lp. Nazwa szkoły Kwota otrzymanej dotacji 1. Zespół Szkół w Pankach 12.000,00 zł   „Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe jest zobowiązana: zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek; podjąć współpracę z biblioteką publiczną w celu planowania zakupu książek i  wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo; zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizować  co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich; uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek; zapewnić 20% wkład własny na zakup książek, który powiększy kwotę jaka zostanie wydatkowana na księgozbiór. W edycji 2015/2016 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 1.140 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 10 mln 200 tys. Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3.016.961 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek pedagogicznych. Spośród wniosków, które na ocenie merytorycznej otrzymały 7 pkt do dofinansowania zostały wybrane wnioski ocenione najwyżej (3 pkt) za „opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Panki / Czytaj więcej...

poniedziałek, 25, lipiec 2016 22:04

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Akcja „Burza”

1 sierpnia 2016 r. miną 72 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W Polsce tego dnia o godz. 17 zatrzyma się ruch uliczny, zawyją syreny. Myśli pobiegną kolejny raz ku 63 powstańczym dniom. Przypomnijmy światu o zrywie wolności! Specjalnie na tę okazję Instytut Pamięci Narodowej przygotował trzy artykuły przypominające o akcji „Burza” oraz Powstaniu Warszawskim. Są to: Filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić na ramię, czapkę, plecak etc. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód Biało-czerwona opaska odblaskowa Akcja pod patronatem honorowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Więcej informacji: http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/powstanie-warszawskie/16249,72-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego-Akcja-Burza-Bitwa-o-Polske.html

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Akcja „Burza” / Czytaj więcej...

wtorek, 19, lipiec 2016 11:01

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło!

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! W sobotę 30 lipca br., już po raz kolejny w Kostrzynie odbędzie się doroczny festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z radną Bożeną Skwarą oraz OSP Kostrzyna-Kotary. Organizatorzy przygotowali dla dzieci sporo atrakcji i niespodzianek. Największym powodzeniem z pewnością cieszyć się będą dmuchańce, a także wielkie grillowanie. Ogromną niespodzianką dla najmłodszych będzie maskotka Śląskiej Policji – SZNUPEK. Zaplanowano również konkursy z nagrodami, a także słodki poczęstunek. Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy mieszkańców wsi oraz ich gości do wspólnej zabawy tanecznej z zespołem ONIX.

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! / Czytaj więcej...

poniedziałek, 18, lipiec 2016 14:01

List do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Panki w ostatnich latach jest bardzo aktywna na polu inwestycyjnym. Świadczą o tym kolejne zakończone, bądź dobiegające końca inwestycje w naszej gminie. Dzięki pieniądzom ze źródeł zewnętrznych oraz z budżetu gminy, samorząd może realizować zadania zarówno w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg, oświaty i w wielu innych. W dniu 18 maja br. Rada Gminy Panki uchwaliła absolutorium dotyczące stwierdzenia prawidłowości działania finansowego i organizacyjno-prawnego jednostki w okresie minionego roku budżetowego. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przeze mnie gospodarki finansowej. Zanim doszło do pozytywnej oceny mojej pracy w roku 2015 przez Radę Gminy Panki swoje stanowisko przedstawił organ kontrolny, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, której opinia była pozytywna. Jednomyślnie wykonanie budżetu oceniła również Komisja Rewizyjna Rady Gminy Panki. Dziękuję za ten akt poparcia, zrozumienia i woli współpracy – to dowód, że realizujemy wspólne cele. Dziękuję współpracownikom z Urzędu Gminy Panki, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom i mieszkańcom. Zmiany, które dokonują się w naszej gminie są naszym wspólnym sukcesem, choć zdaję sobie sprawę, że tak wiele jeszcze przed nami. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że pewnego dnia przychodzę do pracy i mówię „zrobiliśmy już wszystko”. Zostały chodniki, oświetlenia ulic, remont dróg, dalszy rozwój naszej gminy. Będąc Wójtem mam cały czas w pamięci swój program wyborczy z 2014 roku i realizuję go na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Staram się służyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy najlepiej jak potrafię i to od początku mojej pracy samorządowej. W sierpniu zapraszam serdecznie na coroczne Dożynki Gminne, których program zostanie opublikowany już wkrótce. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tych propozycjach coś dla siebie, a razem przeżyjemy wspaniałe chwile w gronie przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Spędźmy ten czas wspólnie na dobrej zabawie, odpoczywając i ciesząc się latem.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

List do Mieszkańców / Czytaj więcej...

wtorek, 12, lipiec 2016 12:09

Komunikat dla Przedsiębiorców Gminy Panki

Uwaga na fałszywe dowody wpłaty za opłatę rejestracyjną na Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej i Firm. W ostatnim czasie są przekazywane, drogą listowną do podmiotów gospodarczych, dowody wpłaty opłaty rejestracyjnej w kwocie 290 zł na rzecz CRDGiF ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Jeśli otrzymali Państwo w/w wiadomość prosimy poinformować o tym tutejszym Urząd Gminy.    

Komunikat dla Przedsiębiorców Gminy Panki / Czytaj więcej...

środa, 06, lipiec 2016 09:58

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.   Więcej informacji pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/informacje-ogolne/

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” / Czytaj więcej...

wtorek, 05, lipiec 2016 12:10

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 i RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15. Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.    

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

ZESPÓŁ LONG&JUNIOR W PANKACH! 2016-08-18 14:10:04

Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy w niedzielęhttps:…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego 2016-08-12 07:40:41

15 Sierpnia to Święto Państwowe, związane z rocznicą Cudu Nad Wisłą (Święto Wojska Polskiego) i Kościelne - Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Dzień 15 sierpnia jest zgodnie z ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 dniem wolnym od pracy.  Od 2007 roku 15 sierpnia jest także dniem, w którym obowiązuje zakaz handlu. Święto Wojska Polskiego Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. Zgodnie z art. 26 Konstytucji RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Ustawa zasadnicza przewiduje też, że Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Zapraszamy do artykułu:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Zapowiedź Dożynek 2016 2016-08-04 07:02:42

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz gości odwiedzających na Gminno-Parafialne Dożynki 2016, które odbędą się w tym roku na terenie Hali Sportowej już 28 sierpnia o godz. 15.30.   Organizacja dożynek przyczynia się do integracji mieszkańców naszej gminy oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy region, tym bardziej, że obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od dobrych kilku lat jako uroczystości o charakterze religijnym, jak i ludowym, połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.   Dożynki są również wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli. Mam nadzieję, że połączenie obrzędów dożynkowych ze wspólnym biesiadowaniem wpłynie pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji.   Wójt Gminy - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej r 2016-08-02 08:31:23

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Informujemy, iż w związku z działaniem dotyczącym dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Panki uzyskała dofinansowanie na realizacjięwzięcia pn. ,,Usuwaniezawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w roku 2016”.   Więcej informacji:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze 2016-08-01 07:00:49

W dniu 31 lipca br. na boisku sportowym w Pankach odbyły się Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których wzięły udział drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Panki, którą reprezentowało 8 drużyn (w tym 1 kobieca). Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: -sztafeta pożarnicza z przeszkodami. -ćwiczenia bojowe. Klasyfikacji generalna drużyn  po obu konkurencjach  przedstawiała  się następująco:   1. miejsce OSP Kawki (drużyna damska) 1. miejsce OSP  Zwierzyniec III 3. miejsce OSP Panki 4. miejsce OSP Konieczki Zawody zgromadziły liczną publiczność, która dopingowała zawodników. Po zakończeniu sportowych zmagań na ręce przedstawicieli poszczególnych  jednostek  OSP okolicznościowe dyplomy wręczył Wójt Gminy Panki. Wszystkim drużynom  składamy wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie się do zawodów, a także dziękujemy za pokaz umiejętności pożarniczych.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017 2016-07-27 14:28:00

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:   słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy. Więcej informacji: http://www.bip.panki.pl/upload/20160728140917kffxyu2d151p.pdf…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Bogdan Praski
Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki