piątek, 28, kwiecień 2017 11:02

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki"

Urząd Gminy w Pankach ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie  „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki". Nabór trwać będzie od 2 maja do 11 maja 2017 r.  Wnioski mogą składać mieszkańcy Panek, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami i planują przeprowadzić w najbliższym czasie w swoich budynkach jednorodzinnych: · wymianę kotła c.o.; · ocieplenia ścian; · wymianę okien · wymianę drzwi zewnętrznych. Program przewiduje możliwość pozyskania środków finansowych w formie dotacji dla osób fizycznych w w/w zakresie. W ramach projektu przewiduje się finansowanie na poziomie do 50% kosztów inwestycji: · wymiana kotła c. o - nie więcej niż 9 000 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 25% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 4 500 zł ; · ocieplenia ścian - nie więcej niż 7 500 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 750 zł ; · wymianę okien - nie więcej niż 6 750 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł ; · wymianę drzwi zewnętrznych - nie więcej niż 2 500 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł W/w program traktowany będzie jako pilotażowy, który powinien być dokładnie zaprogramowany. Z tego też powodu ważne jest zaplanowanie modernizacji również po stronie mieszkańca, który będzie ponosił część kosztów prac. Liczba przyjmowanych wniosków będzie ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się mieszkańca decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 w, pok. nr 16. /Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski/   http://www.bip.panki.pl/upload/20170428150927gkgp6nqrggoq.pdf

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki" / Czytaj więcej...

czwartek, 27, kwiecień 2017 07:01

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

W Pankach rozpoczęły się przygotowania do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wzorem innych miast i gmin Program realizowany jest dla mieszkańców domów jednorodzinnych, jednak nie będzie to możliwe bez ich zaangażowania.     Dlatego zachęcamy do wypełniania ankiet. Ważne jest, aby mieszkańcy złożyli wnioski do Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5, nr pok. 16.     Planowany nabór rozpocznie się od 2 maja, a  trwać będzie do 11 maja 2017 r.   -Wójt Gminy Panki- Bogdan Praski  

Program Ograniczenia Niskiej Emisji / Czytaj więcej...

środa, 26, kwiecień 2017 07:09

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017

7 maja w Pankach, w Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej 11 odbędą się powiatowe uroczystości związane z Dniem Strażaka 2017. Uroczystości będą doskonałą okazją do wręczenia nagród i nominacji na wyższe stopnie służbowe dla zasłużonych strażaków, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Starosta kłobucki Henryk Kiepura i Wójt Gminy Panki Bogdan Praski serdecznie zapraszają już od godz. 14.30.           Program obchodów: 14.30 Zbiórka jednostek strażackich na placu OSP w Pankach 14.45 Wymarsz jednostek, pocztów sztandarowych i orkiestry 15.00 Raport Dowódcy uroczystości, przegląd pododdziałów na placu przy Hali Sportowej - podniesienie flagi, odegranie hymnu, - otwarcie uroczystości i powitanie, - okolicznościowe przemówienia Prezesa ZP ZOSP RP Henryka Kiepury, - wykonanie utworu „Cisza” – uczczenie pamięci tych, którzy już odeszli, - odznaczenie zasłużonych strażaków, - odczytanie listu Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, - wystąpienie władz i zaproszonych gości, - zakończenie oficjalnej części uroczystości i rozformowanie kompanii. 16.00 Pokaz sprzętu strażackiego i część artystyczna    

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017 / Czytaj więcej...

wtorek, 25, kwiecień 2017 06:30

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów klas III gimnazjum, już dziś odbywają się na terenie naszej gminy, a dokładnie w Hali Sportowej w Pankach TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono w sumie 28 szkół ponadgimnazjalnych z Krzepic, Kłobucka, Częstochowy i Olesna. Uczniowie klas trzecich będą mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania, zajęciach dodatkowych. Wiele szkół z pewnością przygotuje foldery informacyjne, czy też pokazy multimedialne, zaprezentuje eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole. Mam nadzieję, że targi pomogą niezdecydowanym jeszcze uczniom w podjęciu tej decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdzą w słuszności podjętej już decyzji - Wójt Gminy Bogdan Praski.  

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach / Czytaj więcej...

czwartek, 20, kwiecień 2017 11:06

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów” stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej – mieszkańców gminy Panki, a zwłaszcza obszarów objętych projektem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane problemy oraz potrzebę uregulowania kwestii gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki i Pacanów poprzez podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków będących w różnym stanie technicznym. Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami, zarówno podczas indywidualnych spotkań z władzami gminy, jak również na zebraniach sołeckich.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej / Czytaj więcej...

wtorek, 18, kwiecień 2017 07:00

Egzaminy gimnazjalne 2017

Drodzy Gimnazjaliści, Już jutro rozpoczynają się coroczne egzaminy gimnazjalne, które potrwają do 21 kwietnia 2017 r. Przez kolejne dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności w gimnazjum. Z tej okazji życzę Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji życiowych planów. Przekazuje najlepsze życzenia, gratuluję sukcesów, oraz życzę pomyślności w kontynuacji nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Życzę połamania piór!   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -

Egzaminy gimnazjalne 2017 / Czytaj więcej...

wtorek, 18, kwiecień 2017 06:53

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach”

Gmina Panki w dniu 30 sierpnia 2011 roku zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Konieczki pod numerem 64 w Gminie Panki w Powiecie Kłobuckim. Zakres projektu obejmował wymianę grzejników w instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie układu automatyki istniejącej kotłowni olejowej w celu usprawnienia źródła ciepła. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację w/w zadania to 440 757,25 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 353 737,11 zł.   Głównym celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług , poprawa stanu technicznego i wizerunku budynków użyteczności publicznej.  

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” / Czytaj więcej...

poniedziałek, 10, kwiecień 2017 07:38

Życzenia Świąteczne

Zaczynający się w Niedzielę Palmową Wielki Tydzień jest ostatnim przed Wielkanocą. Jego najważniejszą część stanowi Święte Triduum Paschalne - zespół obrzędów i nabożeństw odprawianych w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Okres ten od wieków jest dla wiernych czasem skupienia, modlitwy, postów, pokuty i nawrócenia oraz składania jałmużny na rzecz ubogich, a także odwiedzania obłożnie chorych w domach przez kapłanów. Wielki Tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli.    

Życzenia Świąteczne / Czytaj więcej...

piątek, 07, kwiecień 2017 07:47

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej

Po przeprowadzeniu pierwszych naborów, pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z pierwszym dniem marca została powołana Grupa Robocza w składzie: Maciej Buchliński – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR. Zadaniem Grupy było zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mailowo na adres \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub złożyć osobiście w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska w Kłobucku przy ul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach wyboru projektów. http://www.lgd-klobuck.pl/77/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-w-lsr-i-kryteriach-wyboru-projektow-stanowisko-grupy-roboczej.html  

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej / Czytaj więcej...

czwartek, 06, kwiecień 2017 11:20

Gminny Konkurs na koszyczek wielkanocny, palmę oraz zająca świątecznego

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach serdecznie zaprasza do udziału w plastycznym konkursie na koszyczek wielkanocny. Jest on kierowany do  uczniów szkół  podstawowych klas: I-III i IV-VI oraz gimnazjum z terenu Gminy Panki.   Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach   Cele konkursu: – promowanie i upowszechnianie tradycji wielkanocnych – rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami Świąt Wielkanocnych – kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży – prezentacja i popularyzacja sztuki ludowej   Temat i warunki konkursu: Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej: – koszyczek wielkanocny – palma – zając świąteczny. Uczestnicy konkursu tworzoną prace indywidualnie, w dowolnej technice, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Świąt Wielkanocnych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy : I-III i IV-VI oraz gimnazjum.   Termin konkursu: Prace konkursowe wraz z metryczkami i wypełnionymi kartami zgłoszeń należy dostarczyć na adres: Hala Sportowa GOKiS Panki, ul. Ogrodowa 11, 42-140 Panki w dniach od 10 do 11 kwietnia 2017 r. w godzinach 16.00 -21.00. W dniu 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Hali Sportowej GOKiS Panki odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, według kategorii wiekowych.   Uwagi końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w mediach (prasa, TV, Internet) w celu promocji konkursu. Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego konkursu. Zapraszamy do udziału!  

Gminny Konkurs na koszyczek wielkanocny, palmę oraz zająca świątecznego / Czytaj więcej...

wtorek, 04, kwiecień 2017 07:25

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki

Szanowni Mieszkańcy, proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki , na realizację, którego Gmina Panki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Projekt obejmuje: Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych - INSTALACJE SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, INSTALACJE GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA.   Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy Panki, jest w szczególności: · lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy, · uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek, · brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, · podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia, · złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety,   Procedura postępowania: Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Panki zgodnie z REGULAMINEM (do pobrania poniżej) w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pankach lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.   http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=699&x=2&y=97

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki / Czytaj więcej...

piątek, 24, marzec 2017 13:05

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Do dnia dzisiejszego trwa montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach prywatnych  w Gminie Panki i Przystajń z związku z realizacją projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń''. Montaż odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem. Mieszkańcy, u których zamontowano solary wyrażają zadowolenie z montażu, a wszelkie ewentualne rozbieżności usuwane są przez wykonawcę na bieżąco. Równolegle trwają wizyty projektantów, którzy indywidualnie umawiają się z mieszkańcami na dogodny dla nich termin zaprojektowania instalacji.

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki" 2017-04-28 11:02:12

Urząd Gminy w Pankach ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie  „ ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki". Nć będzie od 2 m1 maja 2017 r.  Wni składać mieszkańcy Panek, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami i planują przeprowadzić w najbliższym czasie w swoich budynkach jednorodzinnych: · wymianę kotła c.o.; · ocieplenia ścian; · wymianę okien · wymianę drzwi zewnętrznych. Program przewiduje możliwość pozyskania środków finansowych w formie dotacji dla osób fizycznych w w/w zakresie. W ramach projektu przewiduje się finansowanie na poziomie do 50% kosztów inwestycji: · wymiana kotła c. o - nie więcej niż

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017 2017-04-26 07:09:46

7 maja w Pankach, w Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej 11 odbędą się powiatowe uroczystości związane z Dniem Strażaka 2017. Uroczystości będą doskonałą okazją do wręczenia nagród i nominacji na wyższe stopnie służbowe dla zasłużonych strażaków, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Starosta kłobucki Henryk Kiepura i Wójt Gminy Panki Bogdan Praski serdecznie zapraszają już od godz. 14.30.           Program obchodów: 14.30 Zbiórka jednostek strażackich na placu OSP w Pankach 14.45 Wymarsz jednostek, pocztów sztandarowych i orkiestry 15.00 Raport Dowódcy uroczystości, przegląd pododdziałów na placu przy Hali Sportowej - podniesienie flagi, odegranie hymnu, - otwarcie uroczystości i powitanie, - okolicznościowe przemówienia Prezesa ZP ZOSP RP Henryka Kiepury, - wykonanie utworu „Cisza” – uczczenie pamięci tych, którzy już odeszli, - odznaczenie zasłużonych strażaków, - odczytanie listu Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, - wystąpienie władz i zaproszonych gości, - zakończenie oficjalnej części uroczystości i rozformowanie kompanii. 16.00 Pokaz sprzętu strażackiego i część artystyczna  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2017-04-26 07:01:00

W Pankach rozpoczęły się przygotowania do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wzorem innych miast i gmin Program realizowany jest dla mieszkańców domów jednorodzinnych, jednak nie będzie to możliwe bez ich zaangażowania.     Dlatego zaco

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach 2017-04-25 06:30:35

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów klas III gimnazjum, już dziś odbywają się na terenie naszej gminy, a dokładnie w Hali Sportowej w Pankach TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono w sumie 28 szkół ponadgimnazjalnych z Krzepic, Kłobucka, Częstochowy i Olesna. Uczniowie klas trzecich będą mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania, zajęciach dodatkowych. Wiele szkół z pewnością przygotuje foldery informacyjne, czy też pokazy multimedialne, zaprezentuje eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole. Mam nadzieję, że targmogą niezdecydowanym jeszcze uczniom w podjęciu tej decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdzą w słuszności podjętej już decyzji - Wójt Gminy Bogdan Praski.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej 2017-04-20 11:06:07

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów” stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej – mieszkańców gminy Panki, a zwłaszcza obszarów objętych projektem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane problemy oraz potrzebę uregulowania kwestii gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki i Pacanów poprzez podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków będących w różnym stanie technicznym. Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami, zarówno podczas indywidualnych spotkań z władzami gminy, jak również na zebraniach sołeckich.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Egzaminy gimnazjalne 2017 2017-04-18 07:00:00

Drodzy Gimnazjaliści, Już jutro rozpoczynają się coroczne egzaminy gimnazjalne, które potrwają do 21 kwietnia 2017 r. Przez kolejne dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności w gimnazjum. Z tej okazji życzę Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji życiowych planów. Przekazuje najlepsze życzenia, gratuluję sukcesów, oraz życzę pomyślności w kontynuacji nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Życzę połamania piór!   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” 2017-04-18 06:53:48

Gmina Panki w dniu 30 sierpnia 2011 roku zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Konieczki pod numerem 64 w Gminie Panki w Powiecie Kłobuckim. Zakres projektu obejmował wymianę grzejników w instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie układu automatyki istniejącej kotłowni olejowej w celu usprawnienia źródła ciepła. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację w/w zadania to 440 757,25 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 353 737,11 zł.   Głównym celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług , poprawa stanu technicznego i wizerunku budynków użyteczności publicznej.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki